Pogotowie komputerowe – pomoc w zasięgu ręki

Nie­za­leż­nie od tego, gdzie mieszkasz i która jest godzina, możesz liczyć na naszą gotowość do świad­cze­nia usług z zakresu naprawy i serwisu kom­pu­te­rów. Ob­słu­gu­je­my Klientów z miast: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź, Olkusz, Jaworzno oraz Chrzanów. Sprzęt kom­pu­te­ro­wy przyj­mu­je­my w siedzibie naszej firmy, która znajduje się przy ul. So­sno­wiec­kiej w Dąbrowie Górniczej.

Nasze pogotowie kom­pu­te­ro­we to usługa, z której ko­rzy­sta­ją klienci in­dy­wi­du­al­ni oraz różne in­sty­tu­cje. Wyróżnia nas szybkość działania oraz pro­fe­sjo­na­lizm w świad­cze­niu usług. Nasze pogotowie in­for­ma­tycz­ne udzieli Ci przez telefon pomocy w nagłej sytuacji kry­zy­so­wej, np.: gdy pojawi się problem z in­ter­ne­tem lub gdy któreś z Twoich urządzeń prze­sta­nie działać. Jesteśmy stale do Państwa dys­po­zy­cji, a wystarczy tylko zadzwonić i umówić się na spotkanie z naszym ser­wi­san­tem w siedzibie firmy.

Nasz serwis kom­pu­te­ro­wy gwa­ran­tu­je, że diagnoza i usuwanie usterek odbędzie się szybko i bardzo sprawnie. Posiadamy wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych in­for­ma­ty­ków, którzy wykonają wszelkie niezbędne prace, aby naprawa komputera była wykonana pro­fe­sjo­nal­nie. Nasze usługi in­for­ma­tycz­ne świad­czy­my w oparciu o do­świad­cze­nie i wiedzę, dzięki czemu pracujemy rzetelnie i zawsze jesteśmy do Państwa dys­po­zy­cji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *