Opieka informatyczna – zabezpiecz swoją firmę

Opieka in­for­ma­tycz­na to jedna z wielu naszych usług, którą kierujemy do firm oraz klientów in­dy­wi­du­al­nych. Jesteśmy zawsze gotowi do działania, ponieważ pro­wa­dzi­my także pogotowie kom­pu­te­ro­we.

Dzięki naszej opiece in­for­ma­tycz­nej firmy mogą za­osz­czę­dzić czas i pieniądze na szkoleniu swoich pra­cow­ni­ków w zakresie serwisu kom­pu­te­ro­we­go. Współ­pra­ca z nami pozwoli Państwu za­osz­czę­dzić, a nasze pogotowie in­for­ma­tycz­ne zawsze będzie gotowe do wykonania naprawy lub ser­wi­so­wa­nia sprzętu.

Działamy sprawnie i kom­plek­so­wo, dzięki czemu współ­pra­ca z nami przebiega na naj­wyż­szym poziomie. Nasze usługi in­for­ma­tycz­ne świad­czy­my na miejscu u Klienta lub w razie ko­niecz­no­ści zabieramy Państwa sprzęt do siedziby naszego serwisu. Przede wszystkim w zakres naszych obo­wiąz­ków wchodzi:
– dia­gno­sty­ka i naprawa komputera,
– usuwanie wirusów oraz in­sta­lo­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia an­ty­wi­ru­so­we­go,
– in­sta­lo­wa­nie i kon­fi­gu­ra­cja sprzętu kom­pu­te­ro­we­go oraz ste­row­ni­ków,
– ak­tu­ali­za­cje komputera oraz opro­gra­mo­wa­nia.

1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *